برای موارد زیر میتوانید از ایمیل وب سایت برای ارتباط با ما استفاده کنید

 

تبلیغات در مجله اوج صدا

ارسال نظر و بازخورد برای بهبود وبسایت

رفع مطالب غیرمجاز و یا اصلاح مطالب

هرگونه مشکل در بخش ظاهری و یا فنی وبسایت

 

ایمیل سایت

 

ایمیل شما کمتر از 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد